معرفی واحد

رئیس: خانم دکتر ایده دادگران

دبیر: آقای امیرهمایون عاطفی

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ذیﻧﻔﻌﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی ﻫﺴــﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﺳــﺎز و ﮐﺎر داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺿـﺮوری است. ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دانشجوﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ایشان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از وزارﺗﯽ، داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺸــﮑﻞ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸــﺠﻮﯾﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، از ﺳﺎل 1389 ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و دانشکدهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ تشکیل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ مشارﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از آذر ﻣﺎه 1396 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ نسخه اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از دانشجوﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوین گردید.

آخرین بروز رسانی : 21 مهر 1400