کمیته اعتباربخشی آموزشی دانشگاه

 

این کمیته با توجه به ضرورت در مواقع تصمیم گیری برای امور مربوط به اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی و موسسه ای در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل می گردد.

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400