معرفی واحد

 

کارشناس: خانم سیده انسیه میرحجتی

دارا ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻮﻳﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از رﺳﺎﻟﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ای از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش ﮔﺬاری ﺷﻮد.

داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪﻳﻊ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺒﺮﻫﻦ ﺑﻮده و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ­ﻬﺎ از رﺳﺎﻟﺘﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.وﺟﻮد ﻧﻈﺎم و ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻖ ارزش­های ﺑﺪﻳﻊ و آﺛﺎر ﻣﻔﻴﺪی در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮه آن اﻳﻤﺎن و اﺧﻼص، ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺗﻼش ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﺗﻼﺷﮕﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺣﻮزه اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ دﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه، داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻠﻲ، ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دبیرخانه دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، کوشیده است در جهت بسط مفهوم دانش پژوهی و فعالیت­های دانش پژوهی فعال باشد. در نتیجه رسیدگی و بررسی فعالیت­های دانش پژوهی اعضای هیات علمی دانشگاه یکی از وظایف اصلی این واحد را شکل می­دهد.

بر اساس بند 4 و 5  ماده 4 شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی (ویرایش دوم، مرداد 1398) دریافت امتیاز دانش پژوهی ملزم به ارائه مستندات فعالیت نوآورانه در قالب دارا بودن تمامی شش معیار گلاسیک (1- اهداف مشخص2- آماده سازی کافی3- استفاده از روش های مناسب4- ارائه نتایج مهم 5- معرفی موثر برنامه (انتشار) 6- برخوردنقادانه) بوده که می­بایست پس از بررسی و تائید در دانشکده مربوطه، با امضاء رئیس آن دانشکده در قالب فرم های مشخص شده در سایت ، در قسمت آپلود مستندات سایت http://meded1.behdasht.gov.ir بارگذاری گردد. در صورتی که عضو محترم هیئت علمی متقاضی دریافت امتیاز دانشورانه باشند وجود 4 معیار اول گلاسیک شرط لازم برای کسب امتیاز مربوطه می باشد.

فرایند بررسی درخواست امتیاز دانش پژوهی آموزشی:

  1. ثبت نام در سایت meded و ثبت احراز هویت کاربران
  2. دریافت و تکمیل  فرم های مربوط به دانش پژوهی از سایت مرکز مطالعات (دانش پژوهی آموزشی) توسط متقاضیان
  3. ثبت اطلاعات و بارگذاری فرم های مربوطه در سایت meded
  4. بررسی اولیه فرم ها توسط واحد دانش پژوهی آموزشی
  5. در صورت نیاز بازخورد نواقص به مجری طرح
  6. ارسال درخواست  دانش پژوهی  جهت داوری از طریق سامانه
  7. طرح درخواست در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
  8.  اعطای امتیاز آموزش دانشورانه و یا  دانش پژوهی آموزشی به متقاضیان
آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400