واحد برنامه ریزی درسی

 

کارشناسان: خانم سپیده روح الامین،  خانم سولماز فیضی 

برنامه ریزی فرآیندی است مداوم، حساب شده، منطقی، جهت دار و دورنگر به منظور ارشاد و هدایت فعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب که جزء جدایی ناپذیر هر سازمان است و موجب سرعت بخشیدن به تحقق اهداف می شود. برنامه ریزی درسی (Curriculum Planning) عبارت است از سازمان دهی یک سلسه فعالیت های یاددهی- یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات. واحد برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با توجه به نقش نظارتی و مشاوره ای آن، در خصوص نظارت بر روند راه اندازی  رشته های جدید، بازنگری برنامه های درسی و طراحی برنامه های درسی رشته های جدید در دانشگاه، فعال بوده و این مهم را با توجه به شیوه نامه مصوب مرتبط و از طریق بررسی کارشناسی برنامه های درسی و مستندات ارائه شده، ارائه بازخورد، مشاوره و پایش فرایند مـذکـور، جـامـه عمـل مـی پوشاند.

گزارش برنامه عملیاتی و تحلیل وضعیت موجودبرنامه عملیاتی سال با تمرکز بر پیگیری امورکمیته های برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه و فعال ساختن آنها، تدوین و اجرا شد. در آن برنامه تلاش گردید نیازهای اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی شناسایی شده و برای برآورده نمودن این نیازها، برنامه ریزی گردد.اهداف کلی برنامه سال و شرح مختصری از ارزشیابی آن ها شامل موارد زیر بود:

ارتقاء دانش برنامه ریزی درسی بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این هدف،شناسایی نیاز های اساتیدو دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی انجام شود وسپس بر اساس اولویت بندی نیازها، با همکاری واحد توانمند سازی اساتید ، کارگاه هایی برگزار گردد.

افزایش مشارکت اعضای کمیته های  برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی و بازنگری برنامه های درسی در این هدف، با کلیه دانشکده ها، مکاتبه شد و همچنین شرح وظایف کمیته های برنامه ریزی درسی برای آنها ارسال گردید و در خواست شد که مستندات خود در زمینه راه اندازی و بازنگری برنامه های درسی را، ارسال نمایند.

 ارتقاء کمی و کیفی برنامه های درسی راه اندازی و بازنگری شده در این حوزه، اعضای کمیته های برنامه ریزی درسی توجیه شدند و درخواست شد که برای باز نگری برنامه های درسی، در سطح اختیارات، اقدام نمایند و در مورد باز تعریف عرصه های آموزشی خود اقدام نمایند.

 راه اندازی فرایند مدیریت برنامه درسی در راستای ارتقاء کمی و کیفی برنامه های ،پیش نویس فرایند مدیریت برنامه درسی تدوین گردید برای تعیین نظرات به دانشکده ها ارسال شد. بعد از لحاظ نمودن نظرات در شورای آموزش دانشگاه مصوب و به کلیه دانشکده ها ابلاغ شد.

اهداف کلی:

 • ارتقای آموزشهای دانشجویان در عرصه های مختلف جامعه درراستای آموزش پاسخ گو
 • تدوین و نظارت برنامه درسی
 • شناسایی نیازهای اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی حضوری و مجازی
 • نظارت برمشارکت کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی، بازنگری برنامه های درسی و تدوین درسنامه ها
 • ارتقای آموزش دانشجویان در عرصه های مختلف جامعه در راستای آموزش

اهداف اختصاصی:

 • امکان سنجی و اجرای پایلوت آموزش دانشجویان در عرصه های جامعه
 • اجرای فرایند مدیریت برنامه درسی در دانشکده های مختلف با تمرکز بر آموزش  حضوری و مجازی
 • تدوین و نظارت برنامه درسی
 • شناسایی نیازهای اساتید و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی حضوری و مجازی
 • نظارت برمشارکت کمیته های برنامه ریزی درسی دفاتر توسعه در راه اندازی، بازنگری برنامه های درسی و تدوین درسنامه ها

 شرح وظایف مسئول واحد برنامه ریزی درسی:

 • بررسی و نظارت بر فعالیتهای مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه دانشکده‌ها
 • نظارت و در صورت لزوم مشارکت در بازنگری برنامه های درسی رشته های مختلف
 • نظارت بر تدوین برنامه های درسی رشته های مختلف
 • ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
 • همکاری با دفاتر توسعه دانشگاه در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی
 • کارشناسی برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
 • بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها

شرح وظایف کارشناسان:

 • کارشناسی موارد ارجاع شده از طرف شورای آموزشی قبل از طرح در کمیته برنامه ریزی درسی
 • کارشناسی مستندات ارسال شده برای ایجاد یا راه اندازی رشته های جدید
 • پیگیری موارد مصوب در کمیته برنامه ریزی درسی
 • هماهنگی تشکیل منظم جلسات با کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکد ها
 • بررسی پیشنهاد ایجاد رشته های جدید بر اساس آیین نامه ها

 

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400