معرفی واحد

کارشناس واحد : خانم پریوش توکلی

اعتباربخشی (Accreditation)یکی از الگوهای مورد استفاده در ارزشیابی فرایندی سیستماتیک است که هدف اصلی آن اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و یا موسسه می باشد. این فرایند، نیازمند ارتقاء مستمر کیفیت بوده و جهت اطمینان از حفظ موقعیت اعتبار داده شده و یا ارتقاء آن در سازمان یا موسسه مربوطه، به ارزیابی‌های مجدد آن در دوره های زمانی مختلف، نیاز می باشد.

الگوی اعتباربخشی طی دو مرحله ارزشیابی درونی و ارزشیابی بیرونی انجام میشود. در مرحله ارزشیابی درونی، با توجه به رسالت و هدفهای سازمان، کیفیت عوامل تشکیل دهنده نظام (برنامه، سازمان یا مؤسسه) به وسیله خود اعضای تشکیل دهنده نظام ارزیابی می‏شوند. در مرحله ارزشیابی بیرونی هیأت همتایان از خارج از نظام مورد ارزیابی، به بازدید نظام می‏پردازند و ضمن بررسی گزارش ارزیابی درونی، گزارش رسمی ارزیابی نظام دانشگاهی را تدوین می‏کنند.

آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400