معرفی واحد مشاوره علمی مرتبط با تحقیقات و موضوعات آموزشی در علوم پزشکی

 

واحد مشاوره علمی مرتبط با تحقیقات و موضوعات آموزش پزشکی با هدف ارتقاء کمی و کیفی سطحی علمی و آموزشی اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارشناسان آموزش در زمینه موضوعات مرتبط با پژوهش و آموزش در علوم پزشکی در اردیبهشت سال 93 شروع بکار نمود.

موضوعات مورد مشاوره :

 • مشاوره در چگونگی انتخاب موضوعات پژوهش در آموزش
 • راهنمایی تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش
 • چگونگی مقاله نویسی
 • راهنمایی در زمینه چگونگی انتخاب مجله و نحوه  سابمیت کردن مقالات در مجلات داخلی و خارجی
 • چگونگی تدوین طرح درس و طرح دوره ( ویژه اساتید )
 • چگونگی طراحی و فرآیند های آموزشی
 • روش های تدریس ( ویژه اساتید)
 • روشهای ارزشیابی دانشجویان و دستیاران در زمینه دروس تئوری و بالینی (ویژه اساتیدو کارشناسان آموزشی)
 • روشهای ارزشیابی برنامه آموزشی ( ویژه اساتید و کارشناسان آموزشی)
 • شرح وظایف و عملکرد EDO های دانشکده ها و بیمارستانی (ویژه اساتید ، مسئولین حوزه ها و کارشناسان EDO)
 • نحوه کار با سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) دانشگاه
 • چگونگی تدریس به شیوه الکترونیکی
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400