مسئول واحد

 

 

 

مسئول واحد برنامه ریزی درسی : دکتر ماهدخت طاهری 

 

 دانشیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 

taheri049@gmail.com 

 

 01333328845-302

 
آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400