مدیریت مرکز

 

 

دکتر ایده دادگران : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

دانشیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

 i.dadgaran@gmail.com

 

 01333328845-300

 

معاون مرکز

 

 

دکتر فریبا عسگری: معاون مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه-دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 

Asgari_f@gums.ac.ir

 

01333328845-342

 آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1400