مدل های آموزشی داخلی جراحی (تزریقات وریدی-عضلانی)
 
 • مولاژ NG گذاری
 • مولاژ معاینه رکتال با نمونه Stool
 • مولاژ تومور برست
 • مولاژ معاینه برست
 • مولاژ چست درن
 • مولاژ انما
 • مولاژ CVP
 • مولاژ دیالیز پریتوئن
 • مولاژ آسپیراسیون زانو (آرتروسنتز)
 • مولاژ LP یا تزریق اسپاینال بزرگسال
 • مولاژ LP یا تزریق اسپاینال شیرخوار
 • مولاژ چست تیوپ گذاری
 • مولاژ کات دان
 • دست به همراه دستگاه فشار سنج
 • زخم پای دیابتیک
 • مولاژ تزریق وریدی
 • مولاژ تزریق خون یا ترانسفیوژن خون
 • مولاژ ABG دست کامل
 • مولاژ ABG مچ دست به همراه دستگاه
 • پد رگ گیری 
 • دستگاه ECG
 • مولاژ تزریق عضلانی
 • مولاژ تزریق زیرجلدی
 • مولاژ سچور
 • مانکن حمل مصدوم
 • مولاژ تمام تنه پرستاری پیشرفته بزرگسال

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 01 آبان 1400