اعتباربخشی برنامه ای

 

در اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص در ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ روی ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ورودی ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻫﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. در اعتباربخشی برنامهای، برنامه آموزشی خاصی مانند برنامه آموزشی یک رشته، مورد ارزشیابی قرار میگیرد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و ﻗﺪرت اداری آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﻣﻲدارد.

آخرین بروز رسانی : 28 مهر 1400