آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDC) بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تافعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد. در راستای تحقق اهداف فوق، به موجب این آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش ( EDO) دانشکده ها و مراکز آموزشی- درمانی و شرایط ایجاد دفاتر مذکور و نحوه تعامل آن ها با مراکز مطالعات بشرح زیر تبیین می گردد .

ماده 1 - تعاریف
منظور از مرکز مطالعات در این آیین نامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مراد از دفتر توسعه، دفتر توسعه آموزش دانشکده ها یا مراکز آموزشی- درمانی است.

ماده 2 - وظایف و فعالیت های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها بشرح زیر است:

1. هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آن ها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ، مطابق با ضوابط شورایعالی برنامه ریزی

2. سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3. هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت اموزش دانشگاه

4. سازماندهی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایند های یاددهی - یادگیری

5. هدایت و نظارت بر فرایند های ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

6. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7. سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8. هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در پژوهش در آموزش

9. هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

10. هدایت ، هماهنگی ، تسهیل ، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آیین نامه مربوطه

11. نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

12. ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

13. ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

14. شرکت در جلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات

ماده 3 - ایجاد دفاتر توسعه آموزش در دانشکده هایی که بیش از 50 نفر عضو هیئت علمی دارند ، الزامی است 

تبصره : دانشگاهها می توانند در دانشکده های با کمتر از 50 نفر عضو هیئت علمی یا مراکز آموزشی درمانی با بیش از 50 نفر عضو هیئت علمی بنا به ضرورت به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، دفاتر توسعه آموزش ایجاد کنند.

ماده 4 - شرح وظایف دفاتر توسعه عبارتند از :

1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری ، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشکده یا مراکز آموزشی درمانی مربوطه

5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

ماده 5 -مدیر دفتر توسعه دانشکده توسط رئیس دانشکده و با هماهنگی مدیر مرکز مطالعات از بین اعضای هیئت علمی همان دانشکده تعیین می شود .

ماده 6-مدیر دفتر توسعه مراکز آموزشی درمانی ، معاون آموزشی آن مرکز است .

ماده 7 - مدیر دفتر توسعه بایستی بعنوان عضو شورای آموزشی دانشکده در جلسات شورا مشارکت فعال داشته باشد.

ماده 8 - گرچه دفاتر توسعه از نظر ساختاری تابعه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی مربوطه هستند ولی بمنظور همسو سازی سیاست ها و برنامه ریزی ارتقای کیفی آموزش دانشگاه ، کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات دانشگاه انجام می شود .

ماده 9 - معاون آموزشی دانشگاه بایستی تشکیلات مناسب و مورد نیاز مرکز مطالعات و دفاتر توسعه را جهت تصویب به هیئت امنای دانشگاه پیشنهاد نماید .

ماده 10 - این آیین نامه با 10 ماده و یک تبصره در دویست و یکمین جلسه مورخ 18/12/88 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و جایگزین آین نامه ها و دستور العمل های قبلی است .

 

 

آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1400