ساختار تشکیلاتی

 

مسئول دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه: آقای دکترحشمت اله ابراهیمی

مسئولین دفاتر استعدادهای درخشان دانشکده های تابعه

دانشکده پزشکی:آقای دکتر مجتبی هدایتی

دانشکده دندانپزشکی:خانم دکتر نازنین بشردوست

دانشکده داروسازی :آقای دکتر حمیدر ضا تقوای معصومی

واحد بین الملل:خانم دکتر منیره آقاجانی نسب

دانشکده بهداشت :آقای دکتر محمود حیدری

دانشکده شهیدبهشتی:خانم دکتر لیلا روحی

دانشکده پیراپزشکی لنگرود: آقای بابک پور غلامعلی

دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود: خانم دکتر فرشته بشارتی

آخرین بروز رسانی : 06 مهر 1400