اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی

 

یکی از انواع اعتباربخشی می‌باشد که ابعاد مختلف عملکرد مراکز آموزشی درمانی را در 9 حیطه متناسب با ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده موجود، توسط کارشناسان خبره مورد بررسی قرار می‌دهد.

ابعاد مختلف عملکرد آموزشی مراکز آموزشی – درمانی در ۹ حیطه مختلف از طریق استانداردهای اعتباربخشی که شامل 66 استاندارد می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  • مدیریت آموزش در بیمارستان‌های آموزشی
  • پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
  • اعضاء هیات علمی
  • فراگیران
  • مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات‌،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی
  • آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و پاراکلینیک
  • برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی
  • رعایت حقوق بیمار در فرایندهای آموزشی
  • بیمارستان های آموزشی به عنوان عرصه اصلی پژوهش‌های بالینی
آخرین بروز رسانی : 04 مهر 1400